Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Một số đóng góp trong việc giải bài toán phục vụ đám đông áp dụng cho mạng viễn thông :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lương Hồng Khanh.
 
L9663
 
124
 
MB
 

Lương Hồng Khanh. Một số đóng góp trong việc giải bài toán phục vụ đám đông áp dụng cho mạng viễn thông : LA TS Kỹ thuật : 2.07.14 / Học viện Công nghệ B­u chính Viễn Thông. - H., 2003. - 124, 10tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 117-124
 
luanan_9663.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 12 khách Trực tuyến