Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Dùng Phương pháp mô phỏng để giải bài toán tối ­u về quản lý di động trong mạng ATM :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Đinh Văn Dũng.
 
L9665
 
123
 
MB
 

Đinh Văn Dũng. Dùng Phương pháp mô phỏng để giải bài toán tối ­u về quản lý di động trong mạng ATM : LA TS Kỹ thuật : 2.07.14 / Học viện Công nghệ B­u chính Viễn thông. - H., 2003. - 123, 10tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 113-123
 
luanan_9665.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 59 khách Trực tuyến