Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Ispol'zovanie svăzej meqdu web-straniciami i zakonomernostej rasseăniă informacii dlă povyđeniă êffektivnosti poiska v WWW :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Quang Trung.
 
L9667
 
98
 
MB
 

Nguyễn Quang Trung. Ispol'zovanie svăzej meqdu web-straniciami i zakonomernostej rasseăniă informacii dlă povyđeniă êffektivnosti poiska v WWW : Diss. Tex. nauk : 05.13.13 / Mosk. Gos. Un-t putej soobweniă. - Moskva, 2003. - 98, 28tr; 30cm + 1tt. - Th­ m
 
luanan_9667.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 61 khách Trực tuyến