Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Mối quan hệ giữa tự do hoá tHương mại và bảo hộ mậu dịch trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Quang Lân.
 
L9675
 
203
 
MB
 

Lê Quang Lân. Mối quan hệ giữa tự do hoá tHương mại và bảo hộ mậu dịch trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : LA TS Kinh tế : 5.02.05 / Viện nghiên cứu THương mại. - H., 2003. - 203tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 197-203
 
luanan_9675.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 474 khách Trực tuyến