Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tHương mại trong cơ chế thị Trường ở Việt nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Thị Kim Thanh.
 
L9705
 
166
 
MB
 

Lê Thị Kim Thanh. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp tHương mại trong cơ chế thị Trường ở Việt nam : LA TS Kinh tế : 5.02.05 / Viện Kinh tế học. - H., 2003. - 166tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 159-166
 
luanan_9705.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 892 khách Trực tuyến