Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công nghiệp ngoài nước :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Tạ Văn Lợi.
 
L9711
 
164
 
MB
 

Tạ Văn Lợi. Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công nghiệp ngoài nước : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Đại học Kinh tế Quốc dân. - H., 2003. - 164tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 159-164
 
luanan_9711.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 40 khách Trực tuyến