Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Hoàng Xuân Quế.
 
L9716
 
171
 
MB
 

Hoàng Xuân Quế. Giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam : LA TS kinh tế : 5.02.09 / Đại học Kinh tế Quốc dân. - H., 2003. - 171tr; 30cm + 1tt + ph.l. - Thư mục: tr. 165-171
 
luanan_9716.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến