Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Thái Lan theo Hướng xuất khẩu (Thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai) và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lê Tố Hoa.
 
L9724
 
166
 
MB
 

Lê Tố Hoa. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Thái Lan theo Hướng xuất khẩu (Thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai) và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : LA TS kinh tế : 5.02.04 / Đại học Kinh tế Quốc dân. - H., 2003. - 166tr; 30cm +
 
luanan_9724.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến