Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Giao tiếp và ứng xử với t­ cách là thành tố của văn hoá trong hoạt động doanh nghiệp thời kỳ CNH, HĐH đất nước :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Văn Bính.
 
L9732
 
 
MB
 

Nguyễn Văn Bính. Giao tiếp và ứng xử với t­ cách là thành tố của văn hoá trong hoạt động doanh nghiệp thời kỳ CNH, HĐH đất nước : LA TS lịch sử : 5.03.13 / Viện Văn hoá Thông tin. - H., 2003. - 167tr; 30cm + 1tt + Ph.l. - Thư mục: tr. 162-167
 
luanan_9732.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 1195 khách Trực tuyến