Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Vận dụng một số Phương pháp thống kê để nghiên cứu các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức sinh ở Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Phạm Đại Đồng.
 
L9748
 
159
 
MB
 

Phạm Đại Đồng. Vận dụng một số Phương pháp thống kê để nghiên cứu các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức sinh ở Việt Nam : LA TS kinh tế : 5.02.10 / Đại học Kinh tế Quốc dân. - H., 2003. - 159, 18tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 152-159
 
luanan_9748.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 435 khách Trực tuyến