Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Hoàng Kim Huyền.
 
L9754
 
182
 
MB
 

Hoàng Kim Huyền. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp Việt Nam : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Đại học Kinh tế Quốc dân. - H., 2003. - 182, 15tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 164-170
 
luanan_9754.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 30 khách Trực tuyến