Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Social'no-êkonomiheskie problemy ossociacij stran ­go-vostohnoj Azii (1967-2000) :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Hiệp.
 
L9760
 
350
 
MB
 

Trần Hiệp. Social'no-êkonomiheskie problemy ossociacij stran ­go-vostohnoj Azii (1967-2000) : Diss. kan-ta istorihesk. nauk : 07.00.03 / Rossijsk. Un-t druqby narodov. - Moskva, 2003. - 350sm; 30sm + 1ref + 1priloq. . - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9760.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 52 khách Trực tuyến