Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Razvitie informatizacii i ee vliănie na êkonomiku v stranax Vostohnoj Azii :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Đỗ Đức Chiến.
 
L9761
 
201
 
MB
 

Đỗ Đức Chiến. Razvitie informatizacii i ee vliănie na êkonomiku v stranax Vostohnoj Azii : Diss. kan-ta êkom. nauk : 01.00.14 / In-t meqdunarod. êkonom. i politihesk. issled.-ij. - Moskva, 2002. - 201sm; 30sm + 1ref. - Thư mục: tr. 192-201
 
luanan_9761.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 29 khách Trực tuyến