Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Thuế và đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Hoàng Văn Bằng.
 
L9783
 
159
 
MB
 

Hoàng Văn Bằng. Thuế và đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam : LA TS kinh tế : 5.02.09 / Học viện Tài chính. - H., 2003. - 159tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9783.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 31 khách Trực tuyến