Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Đức Vân.
 
L9796
 
184
 
MB
 

Nguyễn Đức Vân. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn : LA TS kinh tế : 5.02.21 / Đại học Kinh tế Quốc dân. - H., 2003. - 184tr, tm, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9796.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến