Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu cơ sở và Phương Hướng phát triển tHương mại điện tử ở Việt Nam :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Nguyễn Đăng Hậu.
 
L9797
 
195
 
MB
 

Nguyễn Đăng Hậu. Nghiên cứu cơ sở và Phương Hướng phát triển tHương mại điện tử ở Việt Nam : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Đại học Kinh tế Quốc dân. - H., 2003. - 195tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 193-195
 
luanan_9797.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 38 khách Trực tuyến