Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Multilevel interters for high voltage drive :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Vĩnh Thái.
 
L9806
 
142
 
MB
 

Trần Vĩnh Thái. Multilevel interters for high voltage drive : Thesis of Ph. D. Degree / Czech technical University in Prague. - Prague, 2003. - 142tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 138-142
 
luanan_9806.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 33 khách Trực tuyến