Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đổi mới quản lý nhà nước về tHương mại ở cộng hoà dân chủ nhân dân Lào :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Chăn Seng Phim Ma Vông.
 
L9809
 
181
 
MB
 

Chăn Seng Phim Ma Vông. Đổi mới quản lý nhà nước về tHương mại ở cộng hoà dân chủ nhân dân Lào : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Học viện Chính trị Quốc gai Hồ Chí Minh. - H., 2003. - 181tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 174-181
 
luanan_9809.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 42 khách Trực tuyến