Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên c­ú hoàn thiện công nghệ khai thác vỉa dày thoải cho một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trương Đức D­.
 
L9815
 
156
 
MB
 

Trương Đức D­. Nghiên c­ú hoàn thiện công nghệ khai thác vỉa dày thoải cho một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh : LA TS kỹ thuật : 2.08.04 / Đại học Mỏ - Địa chất. - H., 2003. - 156, 17tr; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 120-125
 
luanan_9815.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 40 khách Trực tuyến