Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Di tích xóm ốc và vấn đề văn hoá Sa Huỳnh vùng duyên hải Nam Trung bộ :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Đoàn Ngọc Khôi.
 
L9820
 
192
 
MB
 

Đoàn Ngọc Khôi. Di tích xóm ốc và vấn đề văn hoá Sa Huỳnh vùng duyên hải Nam Trung bộ : LA TS lịch sử : 5.03.08 / Viện Khảo cổ học. - H., 2003. - 192tr, ph.l; 30cm + 1tt. - Thư mục: tr. 167-192
 
luanan_9820.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến