Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Informacionnoe modelirovanie biznes-proessov transportno-êkspeditorskoj kompanii :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Phạm Xuân Ngọc.
 
L9822
 
156
 
MB
 

Phạm Xuân Ngọc. Informacionnoe modelirovanie biznes-proessov transportno-êkspeditorskoj kompanii : Diss. kan-ta nauk : 08.00.05 ; 08.00.13 / Mosk. Gos. Un-t Putej soobweniă. - Moskva, 2003. - 156s; 30sm + 1ref. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9822.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 46 khách Trực tuyến