Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Một số chính sách và giải pháp kinh tế - xã hội chủ yếu nhằm bảo tồn, tôn tạo và nâng cao hiệu quả khai thác di tích lịch sử - văn hoá của dân tộc giai đoạn phát triển mới của đất nước :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Từ Mạnh Lương.
 
L9823
 
 
MB
 

Từ Mạnh Lương. Một số chính sách và giải pháp kinh tế - xã hội chủ yếu nhằm bảo tồn, tôn tạo và nâng cao hiệu quả khai thác di tích lịch sử - văn hoá của dân tộc giai đoạn phát triển mới của đất nước : LA TS kinh tế : 5.02.05 / Viện Kinh tế học. - H., 20
 
luanan_9823.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 28 khách Trực tuyến