Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nghiên cứu nguồn sử liệu về phong trào thi đua yêu nước trong phông Lưu trữ phủ thủ t­ớng (1945-1954) :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần THương Hoàng.
 
L9824
 
184
 
MB
 

Trần THương Hoàng. Nghiên cứu nguồn sử liệu về phong trào thi đua yêu nước trong phông Lưu trữ phủ thủ t­ớng (1945-1954) : LA TS Lịch sử : 5.03.11 / Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - H., 2003. - 184tr; 30cm + 1tt +1Ph.l + 1 đĩa CD. - Thư mục: tr. 17
 
luanan_9824.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 35 khách Trực tuyến