Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Nekotorye rađireniă v teorii nehetkix relăcionnyx baz dannyx :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Lưu Đức Khảm.
 
L9825
 
143
 
MB
 

Lưu Đức Khảm. Nekotorye rađireniă v teorii nehetkix relăcionnyx baz dannyx : Diss. kan-ta nauk : 05.13.01 / Sank-Peterburgskij Gos Un-t. - Sank-Peterburg, 2003. - 143s; 30sm + 1ref. - Thư mục sau chính văn
 
luanan_9825.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 36 khách Trực tuyến