Bảng quảng cáo
PHỔ BIẾN THÔNG TIN KHCN

TÀI LIỆU SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Mã xyclic cục bộ tự đối xứng đặc tính, thuật toán, cHương trình lập và giải mã :
 
2012-08-08 - 09:05:37
 
 
 
Trần Đức Sự.
 
L9827
 
 
MB
 

Trần Đức Sự. Mã xyclic cục bộ tự đối xứng đặc tính, thuật toán, cHương trình lập và giải mã : LA TS kỹ thuật : 2.07.11 / Viện nghiên cứu Điện tử tin học và Tự động hoá. - H., 2003. - 123, 10tr; 30cm + 1tt + Ph.l. - Thư mục: tr. 110-123
 
luanan_9827.pdf Download
 

Back !

Thống kê truy cập
Hiện có 39 khách Trực tuyến