ĐBSCL: Thêm 9 giống lúa mới

Viện Lúa ĐBSCL cho biết, trong số 22 giống lúa mới triển vọng vừa được Bộ NN&PTNT công nhận đưa vào sản xuất là: OM 2514, OM 2517, OM 4900, OM 6561-12, OM 6161, OM 6162, OM 5472, OM 4088, OM 4218.

Bên cạnh đó, 12 giống lúa được tuyển chọn công nhận đưa vào sản xuất thử tnăm 2010 gồm: OM 5954, OM 6600, OMCS 2009, OM 6877, OM 6377, OM 5629, OM 5464, OM 5981, OM 6071, OM 8923, OM 5451, OM 4101, OM 6072. Sau đây là đặc tính các giống lúa vừa được cộng nhận chính thức:

1. Giống lúa OM 2517: Chọn từ tổ hợp lai OM 1325/OMCS 94, có thời gian sinh trưởng 85-90 ngày; đẻ nhánh khá; dạng hình gọn; cây cao 90-95cm, kháng rầy nâu (RN) khá, hơi kháng đạo ôn; năng suất 6-8 tấn/ha; phẩm chất hạt gạo dài, trong, tỉ lệ gạo nguyên cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (XK). Giống lúa này có thể trồng các vụ trong năm, hơi dài hạt, năng suất cao, thích nghi và ổn định, chịu phân khá.

2. Giống lúa OM 4900: Chọn từ tổ hợp lai C53/Jas85Marker, thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 90-95cm; kháng RN khá, hơi kháng đạo ôn; năng suất 7-8 tấn/ha; phẩm chất hạt gạo tốt, hạt dài, không bạc bụng, đạt tiêu chuẩn XK; tỉ lệ gạo nguyên cao, cơm mềm, thơm nhẹ. Đây là giống lúa có thể trồng các vụ, cân đối phân, cho lá đòng thẳng dài, năng suất cao ổn định, sạch bệnh và chống chịu bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá (VL-LXL).

3. Giống lúa OM 6561-12: Là giống thương mại của Mỹ, thời gian sinh trưởng 85-90 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 90-95cm; kháng RN, đạo ôn khá; năng suất 7-8 tấn/ha; phẩm chất hạt gạo dài, trong, rất ít bạc bụng, cơm mềm, thơm nhẹ, đạt tiêu chuẩn XK. Giống lúa này có thể trồng các vụ trong năm, cân đối phân, cứng cây, lá dài thẳng; bộ lá màu xanh đậm, năng suất cao ổn định.

4. Giống lúa OM 6162: Chọn từ tổ hợp lai C50/Jas85/C50, thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn; cây cao 90-95cm; kháng RN và đạo ôn khá; năng suất 6-8 tấn/ha; phẩm chất hạt dài, gạo trong, hạt chắc cao, đạt tiêu chuẩn XK. Giống lúa này trồng các vụ, lá đòng to, chống chịu sâu tốt, chống VL-LXL, được gạo, chịu phèn khá, năng suất cao.

5. Giống lúa OM 5472: Thích nghi rộng và đã được canh tác nhiều tại các tỉnh phía Nam trong năm 2009. Giống lúa này được sản xuất thử trên diện tích khoảng 5.000 ha vụ hè thu 2009 và dự kiến diện tích sản xuất đạt khoảng 20.000 ha ở ĐBSCL trong năm 2010. Giống OM 5472 được chọn từ tổ hợp lai OM2718/Jasmine85, thời gian sinh trưởng lúa sạ khoảng 90-93 ngày trong vụ đông xuân, 93-95 ngày trong vụ hè thu, trổ tập trung, chiều cao cây từ 95-105 cm. Đây là giống lúa có dạng hình đẹp, tương đối cứng cây, khả năng đẻ nhánh khá, trổ tập trung, bông đóng hạt dầy, tỉ lệ lép thấp, gạo có mùi thơm nhẹ, hạt gạo dài, trong, ít bạc bụng, cơm mềm. Giống OM 5472 chống chịu RN khá; kháng đạo ôn khá, chống chịu bệnh VL-LXL; năng suất ổn định trong cả 2 vụ ĐX và HT, đạt từ 5 đến 8 tấn/ha.

6. Giống lúa OM 4088: Chọn từ tổ hợp lai OM997/OM3536, thời gian sinh trưởng 88-92 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 90-95cm; hơi kháng RN và đạo ôn; năng suất 7-9 tấn/ha; phẩm chất gạo trong, hạt thon dài, cơm hơi cứng, tỉ lệ gạo nguyên cao, đạt tiêu chuẩn XK. Giống thích nghi khá, chịu phèn, hạt lép thấp, năng suất cao.

7. Giống lúa OM 2514: Chọn từ tổ hợp lai IR1314/nếp MT, thời gian sinh trưởng 92-97 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 90-100cm; hơi nhiễm RN, hơi kháng đạo ôn; năng suất 6-8 tấn/ha; phẩm chất hạt thon dài, không bạc bụng, cơm mềm, đạt tiêu chuẩn XK; thích hợp hai vụ lúa và màu.

8. Giống lúa OM 4218: Chọn từ tổ hợp lai OM2031/MTL250, thời gian sinh trưởng 88-92 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 95-100cm; hơi nhiễm RN và đạo ôn; năng suất 6-8 tấn/ha; gạo hạt dài, ít bạc bụng, mềm cơm, gạo nguyên cao. Giống lúa này cứng cây, thích hợp các vụ.

9. Giống lúa OM6161: Chọn từ tổ hợp lai C51/Jasmine85, thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, đẻ nhánh khá, dạng hình gọn, cây cao 90-100cm; hơi kháng RN, hơi nhiễm đạo ôn; năng suất 6-8 tấn/ha; phẩm chất gạo ngon, cơm mềm, dẽo; tgạo trong, ít bạc bụng, gạo nguyên cao; có thể trồng các vụ trong năm; lá dong dài, cứng cây, chống chịu bệnh VL-LXL.

http://www.nongnghiep.vn/