Các biện pháp bảo quản lúa hè thu

Lúa hè thu là vụ lúa được gieo và thu hoạch trong mùa mưa hàng năm, vì lẽ đó nên bị ảnh hưởng của thời tiết rất nhiều. Khi thu hoạch lúa cũng là thời điểm thường xảy ra mưa băo trong năm. Do đó người dân nên có ư thức cao trong việc bảo quản lúa của chính mình. <FONT face=Arial size=2><A href="/Portals/0/TT_KHCN/TrongTrot/995.pdf">Xem nội dung</A></FONT>