Nghiên cứu một số biện pháp canh tác tổng hợp thâm canh lúa ở đồng bằng sông Cửu long

Nội dung: tuyển chọn giống lúa thích nghi cho từng vùng sinh thái khác nhau và các biện pháp kỹ thuật cải tiến, nhằm gia tăng năng suất lúa, giảm giá thành sản xuất; Trong giai đoạn này; 28 tổ hợp lai đã được bộ môn thực hiện theo tiêu chuẩn năng suất cao, kháng sâu bệnh chính, chống chịu phèn mặn và phẩm chất gạo tốt đạt yêu cầu xuất khẩu; Kết quả đă chọn được các giống MTL 141, MTL 145; MTL 156 và MTL 157 kháng rầy nâu, năng suất cao, phẩm chất tốt, rất ngắn ngày phù hợp với các vùng thâm canh cao <P><FONT face=Arial size=2><A HREF="/Portals/0/TT_KHCN/TrongTrot/1845.pdf">Xem nội dung</A></FONT></P>