Quy trình kỹ thuật áp dụng bón phân viên nén NK cho lúa cây trên các giống lúa lai

Quy trình kỹ thuật áp dụng bón phân viên nén NK cho lúa cây trên các giống lúa lai <FONT face=Arial size=2><A HREF="/Portals/0/TT_KHCN/Trongtrot/36367.pdf">Xem nội dung</A></FONT>