Ban hành “Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện; …"

Ngày 08/10/2009, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã ký Quyết định số 2851/QĐ-BNN-TCCB ban hành “Quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Uỷ ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Uỷ ban nhân dân cấp xã”.

Quy chế mẫu nêu trên đã được Vụ Tổ chức cán bộ chuẩn bị kỹ, tiếp thu nhiều ý kiến từ một số Uỷ ban nhân dân cấp xã, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan và trực tiếp từ hội thảo với sự hỗ trợ tích cực của Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn (PS-ARD).

Việc ban hành Quy chế mẫu này rất cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình kiện toàn hệ thống tổ chức ngành tại địa phương, đảm bảo sự thống nhất, thông suốt quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ trung ương tới cơ sở. Trên cơ sở Quy chế mẫu và đặc điểm cụ thể của từng địa phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thống nhất xây dựng, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cụ thể theo quy định tại điểm 2c, mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn

Agroviet