Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

Ngày 18/01/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Kèm theo Quyết định này là Danh mục bổ sung thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục sửa đổi tên sản phẩm, tên nhà sản xuất, công dụng, thành phần trong Danh mục thuốc thú y thủy sản, Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Nội dung Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN

Nguồn: Vasep