Quyết định số 1895/QĐ-BNN-CB v/v sửa đổi Quy chế đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thủy sản chất lượng cao và uy tín thương mại

Ngày 24/6/2008, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-BNN-CB về việc sửa đổi Quy chế đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thủy sản chất lượng cao và uy tín thương mại.

Theo đó, Bộ NN&PTNT quyết định: Sửa đổi tên gọi và một số điều của Quy chế đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại tại Quyết định số 3699/QĐ-BNN-CB ngày 29/12/2005 và Quyết định sửa đổi quy chế số 1197/QĐ-BNN-CB ngày 4/5/2007 như sau:

- Về tên gọi quy chế: Sửa thành Quy chế đăng ký chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại.

- Tất cả các cụm từ “hàng nông lâm sản chất lượng cao” đều được chuyển thành “hàng nông lâm thủy sản chất lượng cao”.

- Điều 1: Bổ sung cụm từ “đăng ký” vào câu “Quy chế này được áp dụng để đăng ký chứng nhận…”.

- Điều 2 (Đối tượng áp dụng): Bỏ từ “tươi sống” ở câu “…bao gồm các sản phẩm tươi sống, qua sơ chế, bảo quản, chế biến…”.

- Khoản 8, Điều 7 ( Hồ sơ đăng ký): Bổ sung thời gian vào câu “Bản sao của các văn bản, tư liệu liên quan đến sản phẩm trong khoảng từ 5 năm trở lại kể từ ngày đăng ký”.

- Điều 9 ( Tiêu chí đánh giá): Bổ sung làm rõ thêm khoản 1: Hệ thống quản lý.

1. “Hệ thống quản lý sản xuất: sản phẩm phải được sản xuất tại cơ sở có áp dụng các hệ thống quản lý sau:

+ ISO: Đối với tất cả các cơ sở chế biến công nghiệp

+ GAP, TQM, GMP: Đối với các sản phẩm trái cây, các đặc sản nông sản thực phẩm.

+ HACCP: đối với các sản phẩm đồ hộp rau quả, thủy sản.

Kèm theo Quyết định này là Quy chế đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại (đã sửa đổi theo Quyết định số 1895/QĐ-BNN-CB ngày 24/6/200 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).

                                                               Nguồn: Vasep